Artikel 1. Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van Producten en/of Diensten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 

Wordt in deze Algemene Voorwaarden verwezen naar het begrip Afnemer, vallen daar voor deze Algemene Voorwaarden ook door hem gecontracteerde derden onder. Een Afnemer kan een Consument of een Ondernemer zijn.

 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden

 

Consument: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Leverancier een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van Producten en/of Diensten.

 

Dienst: het in elkaar zetten, bevestigen en monteren van het Product als overeengekomen tussen Partijen.

 

Leverancier:  Chargertech BV, gevestigd aan Lange Beijerd 14E, 5431 SJ Cuijk met KvK-nummer: 89850815.

 

Ondernemer: iedere Afnemer die niet onder de omschrijving van het begrip

Consument valt.

 

Oplevering: als Oplevering geldt het gebruiksklaar ter beschikkingstellen van het Product, met dien verstande dat het, op verzoek van Afnemer, later bevestigen en/of monteren van enkele onderdelen van het Product niet afdoet aan de Oplevering. 

 

Overeenkomst:  de afspraken vastgelegd telefonisch, per mail, in een document of andere wijze op grond waarvan Leverancier de daarin genoemde Producten en/of Diensten aan Afnemer levert.

 

Partij(en): de Afnemer of Leverancier afzonderlijk (“Partij”) dan wel gezamenlijk

(“Partijen”)

 

Product: Auto gerelateerde onderdelen en (auto) tuning producten.

 

Website: www.chargertech.nl en www.discountonderdelen.nl

 

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden
2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of aanbiedingen en/of Overeenkomsten waarbij Leverancier Producten en/of Diensten aan Afnemer levert. Indien deze voorwaarden op een Overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

2.2  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3          De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of verkoopvoorwaarden van Afnemer  wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Aanbod / offerte
3.1  Een offerte is bindend gedurende de daarin vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 1 dag. Een offerte wordt gebaseerd op de door  Afnemer verstrekte gegevens. De Afnemer is verplicht alle feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden te melden aan Leverancier, voor zover deze hem kenbaar waren of behoorden te zijn. 

3.2 Het gebruik van afbeeldingen op de Website is zodanig dat dit een waarheidsgetrouwe weergave biedt van de aangeboden producten. 

3.3          Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden Leverancier niet.

3.4  Alle Diensten en Producten die niet gemeld worden in de offerte en/of uitdrukkelijk worden uitgesloten vallen niet onder de Overeenkomst. In overleg met Leverancier kan eventueel wel besloten worden tot meer- en minderwerk in overeenstemming met artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden. Op dit meer- en minderwerk zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing.

 

Artikel 4. Prijs
4.1  De aangeboden en overeengekomen prijzen voor de Diensten zijn inclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke offerte.

4.2 De aangeboden en overeengekomen prijzen voor de Producten zijn exclusief bezorgkosten en inclusief BTW.

4.3  De Leverancier is bevoegd extra kosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van onjuiste mededelingen van Afnemer.

4.4 Daarnaast is Leverancier bevoegd extra kosten in rekening te brengen:

- die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen; 

- die de Leverancier niet kunnen worden toegerekend;

- die in verhouding tot de prijs van het Product aanzienlijk zijn.

4.5 Indien de Leverancier van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de Afnemer hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen.

 

 

Artikel 5. Totstandkoming van de Overeenkomst
5.1  Een Overeenkomst komt, onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in lid 3, tot stand: - door ontvangst van de betaling wanneer het een bestelling via de Website betreft. - een door Leverancier verstuurde bevestiging, welke geacht wordt te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door Leverancier is verzonden; of

- wanneer Afnemer Leverancier feitelijk in staat stelt met de Dienst aan te vangen of het Product te leveren.

5.2  Indien Afnemer mondeling opdracht geeft, wordt de inhoud door de Leverancier van hetgeen overeengekomen is schriftelijk bevestigd geacht juist te zijn, tenzij de Afnemer onverwijld de Leverancier kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.

5.3  Een offerte van Leverancier die afwijkt van de aanvankelijke offerte, geldt als een nieuwe offerte en een verwerping van de oorspronkelijke offerte, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

5.4  Op wijzigingen in en aanvullingen op de Overeenkomst of nadere afspraken is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6. Levertijd
6.1  De levertijd gaat in wanneer de Overeenkomst in overeenstemming met artikel 5 (Totstandkoming van de Overeenkomst) tot stand komt, alle door Leverancier benodigde een door Afnemer te verstrekken gegevens, hulpmiddelen en materialen in het bezit van Leverancier zijn.

6.2 Alle door de Leverancier genoemde (leverings-) termijnen zijn indicatief en nimmer aan te merken als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een leveringstermijn brengt Leverancier niet in verzuim. 

6.3  Indien overschrijding van enige (leverings-)termijn dreigt, zullen Leverancier en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.

6.4  Leverancier is pas in verzuim nadat de Afnemer hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en hierbij heeft aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn af te leveren en die aflevering is uitgebleven.

6.5 Wegens overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook, kan Ondernemer nimmer enig recht doen gelden op de schadevergoeding , ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting (zoals, maar niet uitsluitend, verrekening en opschorting) uit hoofde van de Overeenkomst welke voor Ondernemer uit de met Leverancier gesloten Overeenkomst voortvloeien.

 

Artikel 7. Betaling
7.1  Tenzij anders overeengekomen, is Afnemer verplicht de overeengekomen prijs te voldoen voor de Oplevering. 

7.2  De Consument is na verloop van de in lid 1 genoemde termijnen direct in verzuim zonder dat daar een nadere ingebrekestelling voor benodigd is. De Leverancier is vanaf dat moment gerechtigd bij een Consument een contractuele rente ad 5% per jaar van de hoofdsom van de vordering, dan wel de wettelijke rente, welke van beiden hoger is, in rekening te brengen tot het moment dat het verschuldigde ontvangen wordt.

7.3  De Ondernemer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijnen direct in verzuim zonder dat daar een nadere ingebrekestelling voor benodigd is. De Leverancier is vanaf dat moment gerechtigd bij een Ondernemer een contractuele rente ad 10% per jaar van de hoofdsom van de vordering, dan wel de wettelijke handelsrente, welke van beiden hoger is, in rekening te brengen tot het moment dat het verschuldigde ontvangen wordt.

7.4  Indien de Afnemer na schriftelijke ingebrekestelling in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de Leverancier gerechtigd dit bedrag met de incassokosten volgens de staffel van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten te verhogen. 

7.5 Indien de Ondernemer, uit welke hoofde dan ook, één of meer tegenvorderingen op Leverancier heeft, is de Ondernemer niet gerechtigd die te verrekenen met de vordering(en) van Leverancier op Ondernemer. Dit verrekenverbod geldt eveneens indien Ondernemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of ten aanzien van hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

 

 

                 

Artikel 8. Verplichtingen van de Afnemer
8.1  De Afnemer zorgt er voor dat de Leverancier overeenkomstig diens aanwijzingen tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en over overheidsvoorschriften van bijzondere aard, een en ander voor zover die voor de Leverancier van belang zijn. 

8.2  De Afnemer is verplicht de Leverancier onverwijld te wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken in constructies en werkwijzen, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de Leverancier blijkens de door hem aan de Afnemer verstrekte stukken en/of mededelingen voornemens is te leveren respectievelijk toe te passen.

8.3 De Afnemer stelt Leverancier in de gelegenheid de Producten te leveren en Diensten te verrichten en mitsdien in de gelegenheid de werkzaamheden zoals overeengekomen te verrichten. 

8.4 De Afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de materialen en hulpmiddelen gebruikt tijdens de werkzaamheden op een goede manier bewaard (kunnen) worden en dat er geen werkzaamheden verricht worden die schade kunnen veroorzaken aan het Product.

8.5 De Afnemer is verplicht het Product conform instructies en adviezen van Leverancier te  gebruiken. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de Afnemer
9.1  De Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens.

9.2  De Afnemer is in dit verband aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor deze volgens de overeenkomst bestemd zijn.

9.3 Indien de Afnemer niet voldoet aan hetgeen bepaald is in artikel 8 (Verplichtingen van de Afnemer), dient de Afnemer eventuele schade die Ondernemer dientengevolge leidt, te vergoeden. De door Afnemer zelf geleden schade komt voor eigen rekening.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid van de Leverancier
10.1  De Leverancier is in het kader van de totstandkoming en/of de uitvoering van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in dit artikel bepaald is.  

10.2  Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor schade uit hoofde van een aan haar toerekenbare tekortkoming in de navolgende gevallen, voor zover niet beperkt door hetgeen overigens in dit artikel bepaald is, tot ten hoogste de daarbij aangegeven bedragen:

Indien het schade betreft die het gevolg is van dood of lichamelijk letsel, tot ten hoogste het factuurbedrag per gebeurtenis.
Indien het schade betreft als gevolg van beschadiging van zaken van de Afnemer die is ontstaan bij werkzaamheden die verband houden met het uitvoeren van de Overeenkomst, tot ten hoogste een bedrag van het factuurbedrag per gebeurtenis. 
10.3 Tekortkomingen van fabrikanten en toeleveranciers zijn niet aan Leverancier toerekenbaar.

10.4 Schade ontstaan door het bevestigen en monteren van het Product is inherent aan de Dienst en wordt uitdrukkelijk aanvaard door de Afnemer.

10.5 Leverancier kan zich niet beroepen op de beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel indien de schade met opzet, of roekeloos met de wetenschap dat die schade daaruit zou kunnen ontstaan, door Leverancier is veroorzaakt.

10.6 Dit artikel sluit de rechten van een Consument op grond van artikel 7:24 BW niet uit.

 

                 

Artikel 11. Conformiteit en garantie
11.1 Producten en/of de Diensten moeten voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk, alsmede aan de bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

11.2  Indien door de fabrikant van het Product een verdergaande garantie wordt gegeven aan de Leverancier, geldt deze garantie ook voor de Afnemer.

11.3 De garantie vervalt indien het gebrek het gevolg is van een van buiten afkomende oorzaak of wanneer de Afnemer het product verwerkt en/of monteert.

11.4 Wanneer door Leverancier kosten moeten worden gemaakt voor de vaststelling van het gebrek, zijn deze kosten voor rekening van de Afnemer, indien en voor zover het betreffende gebrek van garantie is uitgesloten.  

 

Artikel 12. Oplevering
12.1 De plaats en de wijze van Oplevering vinden plaats bij Leverancier tenzij in de Overeenkomst anders bepaald (bijvoorbeeld in geval van verzending).

12.2  De Afnemer dient aanwezig te zijn op de dag van Oplevering ter goedkeuring van de Oplevering van het Product. 

12.3 Het risico van verlies of schade aan de producten gaat over op de Afnemer op het moment dat de producten worden verzonden door de Leverancier.

 

Artikel 13. Gebreken / Klachten
13.1  De Afnemer is verplicht om bij de Oplevering aan de Leverancier mededeling te doen van die gebreken/klachten, die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. Indien de Afnemer het product bij de Oplevering goedkeurt, wordt, behoudens tegenbewijs, aangenomen dat de Afnemer geen gebreken heeft geconstateerd. De gevolgen van het nietnakomen door de Afnemer van de in de vorige zinnen bedoelde verplichting gelden eveneens als het betreft gebreken die de Afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Wederpartij. 

13.2 Consumenten kunnen, naast lid 1, binnen de termijn van twee maanden een gebrek/klacht, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk indienen.

13.3 Indien bovengenoemde gebreken/klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Leverancier kenbaar zijn gemaakt, wordt het Product geacht in goede staat te zijn ontvangen.

13.4 Gebreken / klachten schorten de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.

 

Artikel 14. Overgang risico en eigendom
14.1        Het Product is na Oplevering voor risico van de Afnemer.

14.2  Onverminderd het bepaalde in de wet, wordt het Product eerst eigendom van de Afnemer nadat de Afnemer heeft voldaan aan alle uit de rechtsverhouding tussen Partijen voortvloeiende betalingsverplichtingen.

14.3  Zolang de Leverancier als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de Afnemer zich jegens hem om het geleverde Product zorgvuldig te behandelen en dit:

- niet te verpanden;

- niet te verwerken, over te dragen of af te geven anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

 

Artikel 15. Meer- en minderwerk
15.1  Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Partijen overeengekomen te  worden. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de Leverancier en van de Afnemer op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.

15.2        Meer- en minderwerk vindt plaats:

ingeval van wijzigingen van de Overeenkomst;
ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke 
voorschriften of beschikkingen, voor zover deze voor of bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien;

in de gevallen waarin verrekening van meer- en minderwerk in de Overeenkomst of offerte is voorgeschreven.
15.3 Verrekening van meer-en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

 

Artikel 16. Intellectueel eigendom
16.1  Tekeningen, technische omschrijvingen, constructiemethoden, ontwerpen en berekeningen, die door Leverancier  of in haar opdracht door een externe zijn vervaardigd, blijven eigendom van Leverancier. Zij mogen door Afnemer niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek franco te worden teruggezonden.

16.2  Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de wederpartij niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.

 

Artikel 17. Annulering
17.1 De annulering van de Overeenkomst is kosteloos mogelijk tot het moment dat de overeenkomst tot stand komt op de wijze als bedoeld in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden. Na dit moment is Afnemer alle kosten verschuldigd die Leverancier in dit kader gemaakt heeft.

17.2 Consument mag de Overeenkomst annuleren binnen zeven dagen, indien er sprake is van een koop op afstand zoals bedoeld in artikel 7:46a jo. 7:46d BW.

17.3 Kosten voor annulering van de Overeenkomst komen voor rekening van de Afnemer.

 

Artikel 18. Opschorting
18.1  In het geval dat de Afnemer op het moment van Oplevering nog niet betaald heeft zonder zich terecht op een wettelijk of contractueel opschortingsrecht te hebben beroepen, is de Leverancier, onverminderd het bepaalde in artikel 6:52 BW, bevoegd de daartegenover staande leveringsverplichting op te schorten totdat die betaling is geschied, of voor hetgeen nog te leveren is contante betaling of vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheidstelling te verlangen.

18.2 Indien Leverancier een verplichting uit de Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt is de Afnemer gerechtigd zijn daartegenover staande verplichting op te schorten, tenzij de tekortkoming geen opschorting gerechtvaardigd.

 

                 

Artikel 19. Overmacht
19.1 Ingeval er sprake is van overmacht is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder te enige schadevergoeding gehouden te zijn.

19.2 Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niettoerekenbare tekortkoming aan de zijde van Leverancier, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Leverancier.

19.3  Indien er sprake is van overmacht als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Afnemer gehouden zijn verplichtingen jegens Leverancier tot aan dat moment na te komen.

19.4  Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlands onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen, machinebreuk alsmede diefstal en te late levering en/of tekortkomingen door toeleveranciers en/of producenten.

 

Artikel 20. In gebreke blijven van een partij
20.1  Indien een Partij nalatig is en blijft haar verplichtingen na te komen, is de wederpartij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

20.2  Onverminderd het bepaalde in de wet wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:

hij/zij in staat van faillissement wordt verklaard;
hij/zij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
hij/zij een verzoek doet de schuldsaneringsregeling uit te spreken; 
ten laste van hem/haar door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven; e. zij de bedrijfsuitoefening staakt.
20.3  In een geval zoals in het voorgaande lid bedoeld heeft de Leverancier het recht om in de gevallen sub a, b c en e zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden en in het geval sub d na rechterlijke tussenkomst en dan alleen als het beslag de ontbinding rechtvaardigt.

 

Artikel 21. Geschillen
21.1  De rechter van het Arrondissement Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, is bij uitsluiting bevoegd ingeval van geschillen tussen Leverancier en Afnemer die met de (totstandkoming van) de offerte, de Overeenkomst, de algemene voorwaarden of daaruit voortvloeiende overeenkomsten verband houden.

21.2  In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, door de Leverancier ter beslechting aan een kantonrechter in het Arrondissement Oost-Brabant worden voorgelegd.

 

Artikel 22. Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlandse recht van toepassing. 

loader
Wird geladen …